Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Badmintonclub Oosterwolde
Badmintonclub Oosterwolde, gevestigd aan Tilmaad 28, 8431 TV Oosterwolde , is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Secretaris Badmintonclub Oosterwolde, Tilmaad 28, 8431 TV Oosterwolde
https://badmintoncluboosterwolde.nl

De ledenadministrateur voert de ledenadministratie van Badmintonclub Oosterwolde. Deze vrijwilliger is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Badmintonclub Oosterwolde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bondsnummer Nederlandse Badmintonbond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze club heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over aspirant-leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Badmintonclub Oosterwolde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Badmintonclub Oosterwolde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Badmintonclub Oosterwolde) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Badmintonclub Oosterwolde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Ledenadministratie bewaart geen gegevens,
na het einde van het lidmaatschap worden alle gegevens uit de ledenadministratie verwijderd.
– De penningmeester bewaart de gegevens 7 jaren (wettelijk verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden:
Badmintonclub Oosterwolde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Badmintonclub Oosterwolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Badmintonclub Oosterwolde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Badmintonclub Oosterwolde
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Badmintonclub Oosterwolde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Badmintonclub Oosterwolde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie of via

Reacties gesloten.